Verze z 1. 3. 2021, 10:29, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANZL Zdeněk 2.5.1944-21.7.2005

Z Personal
Zdeněk HANZL
Narození 2.5.1944
Místo narození Martin (Slovensko)
Úmrtí 21.7.2005
Místo úmrtí Praha
Povolání 54- Etnograf
73- Uměnovědec nebo historik umění
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 227-228

HANZL, Zdeněk, * 2. 5. 1944 Martin (Slovensko), † 21. 7. 2005 Praha, etnograf, historik umění

Školu začal navštěvovat v Bratislavě, 1959–63 vystudoval kamenosochařství a restaurování památek na Střední umělecko-průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích, po absolvování vojenské služby vystřídal mezi 1965–76 různá zaměstnání v Praze. 1969–76 externě absolvoval dějiny umění, estetiku a etnografii na Filozofické fakultě UK (PhDr. 1982). Obhájil kandidátskou práci Kamenná lidová skulptura jako jedna ze složek životního prostředí obyvatel současné vesnice (CSc. 1990). Od 1976 působil jako vědecký pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, resp. Etnologického ústavu (EÚ) AV. 1990 se stal šéfredaktorem časopisu Český lid a od 1994 také časopisu Kámen, řadu let působil v redakční radě Středočeského vlastivědného sborníku. Zajímal se o lidovou sakrální tvorbu, věnoval se otázkám životního prostředí českého venkova. Řadu uměnovědných a teoretických studií z dějin sochařství a lidové tvorby (řezbářství, betlémářství, kraslice) publikoval v periodikách Český lid, Umění a řemesla, Památky a příroda, Estetika, napsal monografie Jihočeská vlastivěda. Národopis (1987), Západočeská vlastivěda. Národopis (1990) ad. Významný byl H. autorský podíl na knize Kámen v rukodělné výrobě českého národa (2003), kde se zabýval venkovskými kameníky a sochaři v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od poslední čtvrtiny 18. do začátku 20. století. Zajímaly ho především kamenné kostely a kamenné artefakty v jejich interiérech (portály, oltáře, křtitelnice), hřbitovní zdi apod. Úvodními statěmi a doslovy doprovodil obrazové publikace a výstavní katalogy Dřevo a lidé. Almanach z tvorby amatérských řezbářů (1986, s A. Mertlovou), Miroslav Rada – obrazy, kresby, Ivan Jilemnický – sochy (obě 1993). Veřejnost seznamoval s prací významných etnologů, recenzoval publikaci Rudolfa Zrůbka Vánoční jesličky. Lidové umění kraje Orlických hor (in: ČL, 2000, č. 4, s. 381). Věnoval se také grafickým návrhům obálek časopisů Český lid, Kámen a publikací vydávaných EÚ AV. Až posmrtně vyšla H. práce o pověstech vztahujících se k monolitickým kamenným křížům a další studie v dílech Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, 2–3 (2007) a Lidová kultura v obrazech (2009).

D: Proměny oboru. Anketa kameníků a přátel kamenického řemesla v Československu, 1988 (se Z. Šimůnkem); Zdobíme velikonoční vajíčka, 1991 (s J. Šplíchalovou a M. Lesařovou-Roubíčkovou); Kámen v rukodělné výrobě českého národa, 2003 (spoluautor); Šutrácká halenka. Kámen a kameníci v písních v úpravě pro zpěv s harmonickým doprovodem, 2004 (s J. Traxlerem). Studie, výběr: K otázce třídění neprofesionální tvorby, in: Estetika 21, 1984, č. 1, s. 43–53; Boskovický betlém Jaroslava Koutného, in: Umění a řemesla 30, 1988, č. 3, s. 51–55; Sochařské dílo jako součást kulturního dědictví obyvatel současné vesnice jako složka jejich životního prostředí, in: Památky a příroda 12, 1987, s. 271–278; Příspěvek k dějinám pražského pomníku Jana Žižky z Trocnova, in: tamtéž 13, 1988, s. 273–278; Naivní umění, in: Ateliér 5, 1992, č. 16, s. 9; Národopisný výzkum české vesnice – možnosti a omezení, in: Národopisné informácie 24, 1992, č. 2, s. 7–18 (spoluautor V. Hrníčko); Náhrobek – komunikativní a integrující činitel na českém venkově, in: ČL 80, 1993, s. 123–137; Kdo jsme byli aneb manifestace ke kamenickému řemeslu na náhrobních nápisech z Hořicka, in: Kámen 5, 1999, č. 2, s. 144–154; Variabilní složky etiologických pověstí o monolitických kamenných křížích, 1. část, in: tamtéž, 11, 2005, č. 3, s. 7–13.

L: S. Brouček, Na vartě Českého lidu (K šedesátinám Z. H.), in: Národopisná revue 14, 2004, s. 105–106; N. Valášková, In memoriam Z. H., in: ČL 92, 2005, s. 315–318; L. Procházka, Za Z. H., in: Středočeský vlastivědný sborník 23, 2005, s. 5–6; Lidová kultura, s. 66.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Anna Šourková