Hlavní strana

Z Personal

GENERÁLNÍ HESLÁŘ BIOGRAFICKÉHO SLOVNÍKU ČESKÝCH ZEMÍ
http://biography.hiu.cas.cz/

Geneze

Generální heslář Biografického slovníku českých zemí (dále BSČZ) se začal budovat od roku 1990 jako východisko pro vydávání univerzálního generačního lexika, které si klade za cíl přinést základní vědecky ověřené informace o životě, činnosti a díle osobností politického, společenského, hospodářského, technického, vědeckého, kulturního a všech dalších oblastí života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v průběhu celých dějin. Vzhledem k předpokládanému generačnímu rozsahu prací heslář od počátku zachycuje vedle osob již nežijících i významné osobnosti žijící. Původně byl založen a vytvářen jen jako lístkový katalog obsahující životní data zařazené osoby, stručnou charakteristiku jejího povolání a s ní spojenou základní bibliografii. Již v průběhu devadesátých let byly lístky převáděny do elektronické databáze dostupné však pouze v rámci Historického ústavu AV ČR. Koncem roku 2014 se redakce BSČZ rozhodla zveřejnit generální heslář formou přístupného portálu a od poloviny roku 2015 jsou tak shromážděná data k dispozici veřejnosti.

Obsah

Osobnosti zařazené v hesláři nejsou omezeny jen na české etnikum, ale jsou zachyceny i ty, které se v českých zemích narodily a celý svůj život nebo jeho převážnou část zde působily. Heslář podchycuje i ty, které se významně uplatnily ve své profesi nebo ve veřejném životě v zahraničí a konečně i ty, které sice pocházely ze zahraničí, ale svým působením významně zasáhly do českého prostředí. K dnešnímu dni databáze zahrnuje základní údaje o cca 51 tisících nežijících a žijících osobností. Heslář je otevřený, tj. neustále se doplňuje a zpřesňuje, shromažďují se nové údaje a dodatky. Samotný vydávaný slovník pak zveřejňuje biogramy jen vybraných osobností. Kritérii výběru jsou jejich význam a historicky uzavřené dílo (tj. osoby již nežijící). Při zpracování lexika je dodržován určitý časový odstup od data úmrtí zařazované osoby. Původní časová hranice (rok úmrtí 2000) byla posunuta a v současnosti je stanovena rokem 2010. BSČZ vychází od roku 2004 jen v tištěné sešitové podobě, v současnosti v jednoročním intervalu. V roce 2017 vyšel jeho 20. svazek (zahrnuje písmena Go – Gz). Prvních patnáct sešitů vyšlo v nakladatelství Libri, od 16. svazku (2013) převzalo vydávání díla nakladatelství Academia ve spolupráci s nakladatelstvím Historický ústav AV ČR. V roce 1916 byl na těchto stránkách postupně zveřejněn obsah prvních patnácti sešitů, které jsou v současnosti v tištěné podobě již zcela rozebrány, a tedy biogramy v nich uveřejněné jsou dnes dostupné i na těchto stránkách. Postupně jsou v této podobě i odstraňovány i omyly a nedostatky, které se s odstupem času, který uplynul od tištěného vydání slovníku, podařilo opravit či doplnit.

Funkce a ovládání

Externí uživatelé mohou pomocí jednoduchého zadání vyhledávat jednotlivé osoby podle abecedně a podle dat narození a úmrtí, prohlížet abecední soupis, případně kombinováním požadavků vyhledávat osoby podle profese a významu.

Možnosti využití

Databáze je určena široké veřejnosti i všem zájemcům o významné osobnosti z geografického prostoru českých zemí. Slouží k základní orientaci o životních datech a oblasti působení nežijících i žijících osob. Kombinací požadavků při pokročilejším vyhledávání je možné třídit osoby např. podle významu či jednotlivých povolání. Redakce BSČZ od zpřístupnění databáze očekává také zpětnou vazbu směrem k veřejnosti a vyzývá tímto ke spolupráci externí uživatele proto, aby lépe a pohotověji mohla doplňovat chybějící data a revidovat omyly v těch již shromážděných.

Kontakt

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Lenka Křížová
Tel. 286882121, l. 234
E-mail: prochazkova@hiu.cas.cz

Začínáme