Hlavní strana

Z Biografický slovník českých zemí
Verze k tisku již není podporovaná a může obsahovat chyby s vykreslováním. Aktualizujte si prosím záložky ve svém prohlížeči a použijte prosím zabudovanou funkci prohlížeče pro tisknutí.
English English

GENERÁLNÍ HESLÁŘ BIOGRAFICKÉHO SLOVNÍKU ČESKÝCH ZEMÍ
http://biography.hiu.cas.cz/

Geneze

Generální heslář Biografického slovníku českých zemí (dále BSČZ) se začal budovat od roku 1990 jako východisko pro vydávání univerzálního generačního lexika, které si klade za cíl přinést základní vědecky ověřené informace o životě, činnosti a díle osobností politického, společenského, hospodářského, technického, vědeckého, kulturního a všech dalších oblastí života v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v průběhu celých dějin. Vzhledem k předpokládanému generačnímu rozsahu prací heslář od počátku zachycuje vedle osob již nežijících i významné osobnosti žijící. Původně byl založen a vytvářen jen jako lístkový katalog obsahující životní data zařazené osoby, stručnou charakteristiku jejího povolání a s ní spojenou základní bibliografii. Již v průběhu devadesátých let byly lístky převáděny do elektronické databáze dostupné však pouze v rámci Historického ústavu AV ČR. Koncem roku 2014 se redakce BSČZ rozhodla zveřejnit generální heslář formou přístupného portálu a od poloviny roku 2015 jsou tak shromážděná data k dispozici veřejnosti.

Obsah

Bližší informace o BSČZ v publikaci, vydané nakladatelstvím Academia

Osobnosti zařazené v hesláři nejsou omezeny jen na české etnikum, ale jsou zachyceny i ty, které se v českých zemích narodily a celý svůj život nebo jeho převážnou část zde působily. Heslář podchycuje i ty, které se významně uplatnily ve své profesi nebo ve veřejném životě v zahraničí a konečně i ty, které sice pocházely ze zahraničí, ale svým působením významně zasáhly do českého prostředí. K dnešnímu dni databáze zahrnuje základní údaje o cca 51 tisících nežijících a žijících osobností. Heslář je otevřený, tj. neustále se doplňuje a zpřesňuje, shromažďují se nové údaje a dodatky. Samotný vydávaný slovník pak zveřejňuje biogramy jen vybraných osobností. Kritérii výběru jsou jejich význam a historicky uzavřené dílo (tj. osoby již nežijící). Při zpracování lexika je dodržován určitý časový odstup od data úmrtí zařazované osoby. Původní časovou hranicí byl pro 1.-15. sešit rok úmrtí 2000. Od 16. sešitu byla hranice posunuta a v současnosti je stanovena rokem 2010. BSČZ vychází od roku 2004 v tištěné sešitové podobě, v současnosti v jednoročním intervalu. V roce 2022 vyšel jeho 25. svazek (zahrnující písmena Hl – Hol). Prvních patnáct sešitů vyšlo v nakladatelství Libri, od 16. svazku (2013) převzalo vydávání díla nakladatelství Academia ve spolupráci s nakladatelstvím Historický ústav AV ČR. V roce 2016 byl na těchto stránkách zveřejněn obsah prvních patnácti sešitů, které jsou v současnosti v tištěné podobě již zcela rozebrány, a biogramy v nich uveřejněné jsou dnes tedy dostupné i na těchto stránkách. Od 16. sešitu jsou do databáze postupně převáděny i další sešity přibližně s ročním zpožděním od jejich tištěného vydání. V elektronické podobě slovníku jsou postupně odstraňovány omyly a nedostatky, které se s odstupem času, který uplynul od tištěného vydání, podařilo opravit či doplnit. K heslům jsou postupně též připojovány portréty a další obrazová příloha.

Funkce a ovládání

Externí uživatelé mohou pomocí jednoduchého zadání vyhledávat jednotlivé osoby abecedně a podle dat narození a úmrtí, prohlížet abecední soupis, případně kombinováním požadavků vyhledávat osoby podle profese a významu.

Možnosti využití

Databáze je určena široké veřejnosti i všem zájemcům o významné osobnosti z geografického prostoru českých zemí. Slouží k základní orientaci o životních datech a oblasti působení nežijících i žijících osob. Kombinací požadavků při pokročilejším vyhledávání je možné třídit osoby např. podle významu či jednotlivých povolání. Redakce BSČZ od zpřístupnění databáze očekává také zpětnou vazbu směrem k veřejnosti a vyzývá tímto ke spolupráci externí uživatele proto, aby lépe a pohotověji mohla doplňovat chybějící data a revidovat omyly v těch již shromážděných.

Kontakt

Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. et Bc. Lenka Křížová, Ph.D.
Tel. 286882121, l. 234
E-mail: krizova@hiu.cas.cz

Seznam zkratek a použité literatury

ZKRATKY INSTITUCÍ

ABS Archiv bezpečnostních složek

AHMP Archiv hlavního města Prahy

AMU Akademie múzických umění

AMZV Archiv ministerstva zahraničních věcí

ANM Archiv Národního muzea

AV ČR Akademie věd České republiky

AVU Akademie výtvarných umění

BBC British Broadcasting Corporation

ČAVU Česká akademie věd a umění

ČAZ Česká akademie zemědělská

ČČK Československý (Český) červený kříž

ČF Česká filharmonie

ČFVU Československý (Český) fond výtvarných umění

ČKD Českomoravská Kolben-Daněk

ČNB Česká národní banka

ČNR Česká národní rada

ČOS Československá (Česká) obec sokolská

ČR Česká republika

ČSAV Československá akademie věd

ČSAZ Československá akademie zemědělská

ČSL Československá strana lidová

ČSNS Československá strana národně socialistická

ČSR Československá republika, Československo

ČSS Československá strana socialistická

ČSSD Českoslovanská/Československá sociálnědemokratická strana dělnická, Československá sociální demokracie, Československá/Česká strana sociálnědemokratická

ČSSR Československá socialistická republika

ČSTV Československý svaz tělesné výchovy

ČTK Československá (Česká) tisková kancelář

ČVŠT Česká vysoká škola technická

ČVTS Československá vědecko-technická společnost

ČVUT České vysoké učení technické

DAMU Divadelní fakulta Akademie múzických umění

DTJ Dělnická tělocvičná jednota

DU Divadelní ústav

FAMU Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění

gestapo Geheime Staatspolizei (Tajná státní policie)

GHMP Galerie hlavního města Prahy

HAMU Hudební fakulta Akademie múzických umění

IBBY International Board of Books for Young People

JAMU Janáčkova akademie múzických umění

JUV Jednota umělců výtvarných

JZD Jednotné zemědělské družstvo

KČSN Královská česká společnost nauk

KSČ Komunistická strana Československa

KT koncentrační tábor

LA NM Literární archiv Národního muzea

LA PNP Literární archiv Památníku národního písemnictví

ME mistrovství Evropy

MG Moravská galerie

MHMP Muzeum hlavního města Prahy

MNO ministerstvo národní obrany

MS mistrovství světa

MU Masarykova univerzita

MV ministerstvo vnitra

MZA Moravský zemský archiv

MZLU Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

MZM Moravské zemské muzeum

MZV ministerstvo zahraničních věcí

NA Národní archiv (do roku 2004 Státní ústřední archiv – SÚA)

NBÚ Národní biografický ústav

ND Národní divadlo

NDR Německá demokratická republika

NF Národní fronta

NG Národní galerie

NK Národní knihovna

NM Národní muzeum

NS Národní shromáždění

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Německá nacionálně socialistická dělnická strana)

NTM Národní technické muzeum

NV národní výbor

OH olympijské hry

ON Obrana národa

OŽK Obchodní a živnostenská komora

p. a. podnikový archiv

Politické ústředí

PVVZ Petiční výbor Věrni zůstaneme

RAF Royal Air Force

ROH Revoluční odborové hnutí

RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci

SA Sturmabteilung (Úderný oddíl)

SAV Slovenská akademie věd

SČSS Svaz československých spisovatelů

SČUG Sdružení českých umělců a grafiků. Galerie Hollar

SD Sicherheitsdienst (Bezpečnostní služba)

SdP Sudetendeutsche Partei (Sudetoněmecká strana)

SIA Spolek československých inženýrů a architektů

SNB Sbor národní bezpečnosti

SNK Slovenská národní knihovna

SNR Slovenská národní rada

SOA Státní oblastní archiv

SOkA Státní okresní archiv

SR Slovenská republika

SRN Spolková republika Německo

SS Schutzstaffel (Ochranný oddíl)

SSSR Svaz sovětských socialistických republik

StB Státní bezpečnost

SÚA Státní ústřední archiv (od roku 2005 Národní archiv – NA)

SVU Svaz výtvarných umělců

UB Umělecká beseda

ÚČL Ústav pro českou literaturu AV ČR

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

UK Univerzita Karlova

UMPRUM Uměleckoprůmyslová škola

UP Univerzita Palackého

UPM Uměleckoprůmyslové muzeum

USA Spojené státy americké

ÚV ústřední výbor

ÚVOD Ústřední vedení odboje domácího

ÚVTI Ústředí vědeckotechnických informací

ÚVTIZ Ústředí vědeckotechnických informací pro zemědělství

VHA Vojenský historický archiv

VHM Vojenské historické muzeum

VHS Vlastenecko-hospodářská společnost

VŠB Vysoká škola báňská

VŠE Vysoká škola ekonomická

VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická

VŠT Vysoká škola technická

VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová

VŠZ Vysoká škola zemědělská

VTS Vědecko-technická společnost

VÚA Vojenský ústřední archiv

VUT Vysoké učení technické

YMCA Young Men’s Christian Association

YWCA Young Women’s Christian Association

ZA Zemský archiv

ZM Zemědělské muzeum


SEZNAM ZKRATEK K POUŽITÉ LITERATUŘE

AČA – Almanach České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, sv. 1–50, Praha 1891–1940.

AČL – Michal Navrátil, Almanach českých lékařů, Praha 1913.

AČP – Michal Navrátil, Almanach českých právníků, Praha 1930.

ADB – Allgemeine Deutsche Biographie, d. 1–56, Leipzig 1875–1912.

Adler – Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik (1881–1883 Monatsblatt des Heraldisch-Genealogischen Vereines „Adler“; 1883–1925 Monatsblatt der [k. k.] Heraldischen Gesellschaft „Adler“; 1926–38 Monatsblatt der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler“; 1939–44 Adler. Monatsblatt der Vereine für Sippenforschung in der Ostmark), Wien 1881–.

AKL – Allgemeines Künstlerlexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, eds. G. Meißner, A. v. Beyer, B. Savoy, W. Tegethoff, d. 1–119, München, Leipzig 1992–2022.

Album representantů – Album representantů všech oborů veřejného života československého, ed. F. Sekanina, Praha 1927.

AMM – Acta Musei Moraviae, viz ČMZM.

AR – Archeologické rozhledy, Praha 1949–.

Architekti – Pavel Vlček a kol., Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách, Praha 2004.

AUC – Acta Universitatis Carolinae, Praha 1960–.

Balling 1 – Mads Ole Balling, Von Reval bis Bukarest. Statistisch-Biographisches Handbuch der Parlamentarier der deutschen Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1919–1945, d. 1–, Kopenhagen 1991.

Bartoš: PD činohra – Jan Bartoš, Prozatímní divadlo a jeho činohra, Praha 1937.

Bartoš: PD opera – Josef Bartoš, Prozatímní divadlo a jeho opera, Praha 1938.

BHDE – Biographisches Handbuch der deutschen Emigration, d. 1–3, München 1999.

BHJb – Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch der k. k. Montan-Lehranstalt zu Leoben und Přibram, Wien 1851–1937.

Bílková – Pavla Bílková, Biografický slovník techniků, manažerů a hospodářských pracovníků, kteří se zasloužili o rozvoj ostravsko-karvinského revíru před rokem 1918, in: Studie o Těšínsku 7, 8. Okresní vlastivědné muzeum Český Těšín 1979–80.

Birk – Alfred Birk, Die Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806–1931, Prag 1931.

BJB – Rudolf M. Wlaschek, Biographia Judaica Bohemiae 1–2, Dortmund 1995, 1997.

BL – Biographisches Lexikon zur Geschichte der Böhmischen Länder, d. 1–4 (A–Štroner), München–Wien 1979–.

BLDMF – Ludmila Hlaváčková, Petr Svobodný, Biographisches Lexikon der deutschen Medizinischen Fakultät in Prag 1883–1945, Praha 1998.

BLS – Biografický lexikón Slovenska, d. 1–7 (A–Q), Martin 2002–.

Bohemia – Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum, od 1980 jako Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, München 1960–.

BOS – Český slovník bohovědný, ed. Josef Tumpach, Antonín Podlaha, d. 1–5 (A–Itálie), Praha 1912–1930.

BSPLF – Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939, d. 1–2, Praha 1988–1993.

Catalogus cleri – Catalogus venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Pragensis pro anno Domini 1741–.

Cyrill – Cyrill, český hudební časopis, Praha 1874–1948.

Czeike – Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien in 6 Bänden, Wien 2004.

Čáňová – Eliška Čáňová, Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848–1918, Praha 1995.

Čas. mineral. geol. – Časopis pro mineralogii a geologii, Praha 1956–1992.

ČAVU – Alena Šlechtová, Josef Levora, Členové České akademie věd a umění 1890–1952, 2. vyd., Praha 2004.

ČBS – Československý biografický slovník, Praha 1992.

ČČH – Český časopis historický (1950–1989 jako Československý časopis historický), Praha 1895–.

ČL – Český lid, Praha 1891–.

ČLČ – Časopis lékařů českých, Praha 1862–.

ČMM – Časopis Matice moravské, Brno 1869–.

ČMZM – Časopis Moravského zemského musea (Acta Musei Moraviae), Brno 1901–.

ČNM – Časopis Národního muzea (1827–1830 jako Časopis Společnosti Vlastenského museum v Čechách; 1831–1854 jako Časopis Českého museum; 1855–1922 jako Časopis Musea Království českého; 1923– jako Časopis Národního muzea), Praha 1827–.

Čornejová–Fechtnerová – Ivana Čornejová, Anna Fechtnerová, Životopisný slovník Pražské univerzity. Filozofická a Teologická fakulta 1654–1773, Praha 1986.

ČsB – Československo – Biografie, d. 1–3, 1936–1941.

Čs. neurol. – Československá neurologie a neurochirurgie (Praha 1904–1992, od 1993 – s tit. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie).

ČSPSČ – Časopis společnosti přátel starožitností českých, Praha 1893–1962 (1963–1987 s tit. Muzejní a vlastivědná práce; 1988–2007 s tit. Muzejní a vlastivědná práce / Časopis společnosti přátel starožitností; od 2008– s tit. Časopis společnosti přátel starožitností).

ČVUT – František Jílek, Václav Lomič, Dějiny Českého vysokého učení technického, d. 1, sv. 1–2, Praha 1973, 1978.

DaS – Dějiny a současnost, Praha 1959–1969; 1990–.

Dalibor – Dalibor, český hudební časopis, Praha 1879–1913; 1919–1927.

DČD – Dějiny českého divadla, d. 1–4, Praha 1968–1983.

DČVU – Dějiny českého výtvarného umění, d. 1–6, Praha 1984–2007.

DČŽ – Milena Beránková, Fraňo Ruttkay, Dějiny československé žurnalistiky, d. 1–2, Praha 1981–1984.

Dlabač – Gottfried Johann Dlabacž, Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien, d. 1–3, Prag 1815.

DLČ – Jan Jakubec, Dějiny literatury české, d. 1–2, Praha 1929, 1934.

DUK – Dějiny Univerzity Karlovy, d. 1–4, Praha 1995–1999.

DVT – Dějiny věd a techniky, Praha 1968–.

EBL – Josef Weinmann, Egerländer Biographisches Lexikon, d. 1–2, Bayreuth 1985–1987.

EČVU – Emanuel Poche, Encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1975.

EJ – Antonín Matzner, Ivan Poledňák, Igor Wasserberger, Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část jmenná: Československá scéna, Praha 1990. ESL – Encyklopédia Slovenska, d. 1–6, Bratislava 1977–1982.

ETK 1 – Encyklopedie tělesné kultury, d. 1–2, Praha 1963–1964.

ETK 2 – Encyklopedie tělesné kultury, d. 1–2, Praha 1988.

Ficek – Viktor Ficek, Biografický slovník širšího Ostravska, seš. 1–5, Opava 1972–1983.

Fikejz – Miloš Fikejz, Český film: herci a herečky, d. 1–3, Praha 2006–2008.

FP – Šárka Bartošková, Luboš Bartošek, Filmové profily. Českoslovenští scenáristé, režiséři, kameramani, hudební skladatelé a architekti hraných filmů, Praha 1986.

FPH – Šárka Bartošková, Luboš Bartošek, Filmové profily 2. Českoslovenští filmoví herci, d. 1–2, Praha 1990.

FRB – Fontes rerum Bohemicarum. Prameny dějin českých, ed. Josef Emler et al., Praha 1873–.

Gaugusch – Georg Gaugusch, Wer einmal war. Das jüdische Grossbürgertum Wiens 1880–1938, d. 1–2 (A–R), Wien 2011, 2016.

Giebisch – Gugitz – Hans Giebisch, Gustav Gugitz, Bio-bibliographisches Literaturlexikon Österreichs von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wien 1964. GIÖ – Die Grossindustrie Österreichs, d. 1–6, Wien 1898.

Grove – The New Grove Dictionary of Music and Musicians, d. 1–29, London 2001.

Grove Opera – The New Grove Dictionary of Opera, d. 1–4, London 1992, 1994.

Hantschel – Franz Hantschel, Biographien deutscher Industrieller aus Böhmen, Böhmisch Leipa 1920.

Heller – Hermann Heller, Mährens Männer der Gegenwart. Biographisches Lexikon, d. 1–4, Brünn 1885–1892 (1. d., 2., rozš. vyd. 1912).

HS – Československý hudební slovník osob a institucí, d. 1–2, Praha 1963, 1965.

HSN – František Sitenský, Hospodářský slovník naučný, d. 1–4, Praha 1905–1924.

Jaksch – Friedrich Jaksch, Lexikon sudetendeutscher Schriftsteller und ihrer Werke für die Jahre 1900–1929, Reichenberg 1929.

Jakubcová – Alena Jakubcová, Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Praha 2007.

Jireček – Josef Jireček, Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku, d. 1–2, Praha 1875–1876.

JSH – Jihočeský sborník historický, České Budějovice 1928–.

Kalckbrenner – Erich Kalckbrenner, Personalbibliographien der Professoren und Dozenten der Philosophischen Fakultät der Karl-Ferdinands-Universität in Prag im Zeitraum von 1654–1720 mit biographischen Angaben und mit zusammenfassendem Überblick, Med. Diss., Erlangen–Nürnberg 1972.

Knapík – Jiří Knapík, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953, Praha 2002.

Knauer – Oswald Knauer, Das Österreichische Parlament von 1848–1966, Wien 1969.

Knihopis – Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století, 1925–1946, ed. Zdeněk Tobolka, Praha 1950–1967, Dodatky, ed. František Horák, 1994–.

Knížák – Milan Knížák, Encyklopedie výtvarníků loutkového divadla v Českých zemích a na Slovensku od vystopovatelné minulosti do roku 1950, d. 1 (A–L), d. 2 (M–Ž), Hradec Králové 2005.

Kolář Elity – Politická elita meziválečného Československa 1918–1938. Kdo byl kdo, eds. František Kolář a kol., Praha 1998.

Koleška – Zdeněk Koleška, Seznam biografií československých entomologů, in: Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, seš. 15–28, Praha 1979–1991. Dodatky in: Klapalekiana, seš. 29 a 34, Praha 1993 a 1998.

Koerting – Walther Koerting, Die Deutsche Universität in Prag. Die letzten hundert Jahre ihrer Medizinischen Fakultät, Bonn 1968.

Köpfe – Köpfe der Politik/Wirtschaft/Kunst und Wissenschaft. Tschechoslowakische Republik, Wien 1936.

Kosch – Wilhelm Kosch, Deutsches Theater-Lexikon, d. 1–8, Klagenfurt–Wien–Berlin 1953–2021.

Kosch Lit – Deutsches Literatur-Lexikon. Biographisches und bibliographisches Handbuch. Begründet von Wilhelm Kosch, 39 d. + 6 d. dodatků, Bern–München 1968–.

KRL – Karl J. Kutsch, Leo Riemens, Großes Sängerlexikon, d. 1–5, 3. vyd., München 1997.

KSN – Komenského slovník naučný, d. 1–10, Praha 1937–1938.

Kudělka – Šimeček – Milan Kudělka, Zdeněk Šimeček a kol., Československé práce o jazyce, dějinách a kultuře slovanských národů od roku 1760. Bio-bibliografický slovník, Praha 1972.

Kunc – Jaroslav Kunc, Slovník soudobých českých spisovatelů. Krásné písemnictví v letech 1918–1945, d. 1–2, Praha 1945.

Kutnar – František Kutnar, Jaroslav Marek, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, 2. vyd., Praha 1997.

LČL – Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce, d. 1; 2, sv. 1–2; 3, sv. 1–2; 4, sv. 1–2, Praha 1985–2008.

LDM – Lexikon zur deutschen Musikkultur Böhmen, Mähren, Sudetenschlesien, d. 1–2, München 2000.

Lidová kultura – Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, 1. svazek, eds. Stanislav Brouček, Richard Jeřábek, Praha 2007.

Lišková – Marie Lišková, Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861–1913, Praha 1994.

MČE – Malá československá encyklopedie, d. 1–6, Praha 1984–1987.

MGG – Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik, ed. F. Blume, d. 1–8, 2. vyd., ed. L. Finscher, 26 sv. ve 2 dílech (Sachteil 9 sv., Personenteil 17 sv., Register zum Sachteil 1999, Register zum Personenteil 2007, Supplement 2008), Kassel – Basel – London – New York –Prag – Stuttgart – Weimar 1994–2008.

MSA – Mitteilungen des Sudetendeutschen Archivs, seš. 1–125, München 1971–1996.

MSB – Ladislav Skala, Malý slovník biografií, d. 1–6, Praha 1988–1991.

MSN – Masarykův slovník naučný, d. 1–7, Praha 1925–1933.

MVGDB – Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, seš. 1–82, Prag 1862–1944.

Myška – Milan Myška a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, d. 1–2, Ostrava 2003, 2008.

Národní album – Národní album. Sbírka podobizen a životopisů českých lidí prací a snahami vynikajících i zasloužilých, Praha b. d. [1899].

ND a jeho předchůdci – Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců a divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního, Praha 1988.

NDB – Neue Deutsche Biographie, d. 1–27 (A–Wettiner), München 1953–.

NGS – Naučný geologického slovník, ed. J. F. Svoboda, 2. díl, Praha 1961.

NEČVU – Nová encyklopedie českého výtvarného umění, d. 1–2, ed. Anděla Horová, Praha 1995.

NEČVUD – Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, ed. Anděla Horová, Praha 2006.

ÖAW Almanach – Almanach der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sv. 1–67, Wien (1851–1917 jako Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, sv. 68–96, 1918–1946 [1948] jako Almanach der Akademie der Wissenschaften, sv. 97–, 1947[8]–).

ÖBL – Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, d. 1–16, Wien 1957–2022.

ODS – Ottův divadelní slovník, Praha 1919.

OSN – Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, d. 1–28, Praha 1888–1909.

OSND – Ottův slovník naučný nové doby. Dodatky k Ottovu slovníku naučnému, d. 1–6, Praha 1930–1943.

ÖZBH – Österreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen, Wien 1853–1914.

PA – Památky archeologické a místopisné, Praha 1855–, od 1949 s tit. Památky archeologické.

PBJ – Postavy brněnského jeviště, d. 1–3, E. Dufková – B. Srba (eds.), Brno 1984–1994.

Pazdírek – Pazdírkův hudební slovník naučný II. Část osobní, d. 1–2, eds. G. Černušák, V. Helfert, B. Štědroň, Brno 1933–1937.

Pejskar – Jožka Pejskar, Poslední pocta. Památník na zemřelé československé exulanty, sv. 1–4, Zürich 1982–1994.

Podlaha, Soupis památek – Antonín Podlaha, Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku 19. století, sv. 1–28, Praha 1898–1908.

Poggendorff – Johann C. Poggendorff, Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften..., d. 1–7, Leipzig–Berlin 1863–1994.

Priekopníci – Ján Tibenský, Ondrej Pöss a kol., Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1–3, Bratislava 1986, 1988, 1999.

PSD – Příruční slovník k dějinám KSČ, d. 1–2, Praha 1964.

RHB – Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, d. 1–5, eds. Antonín Truhlář, Karel Hrdina, Josef Hejnic, Jan Martínek, Praha 1966–1982.

Riemann – Hugo Riemanns Musiklexikon, d. 1–2, Berlin 1929, eds. W. Gurlitt, H. H. Eggebrecht, C. Dahlhaus, Mainz 1958–1975; 13. vyd. tamtéž 2012 ed. W. Ruf.

RSN – Slovník naučný, d. 1–10, ed. F. L. Rieger, Praha 1860–1872.

Sbb. Wien – Sitzungsberichte der (Kaiserlichen) Akademie der Wissenschaften in Wien, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Bd. 1–156, Wien 1848–1947.

SBS – Slovenský biografický slovník, d. 1–6, Martin 1986–1994.

SČF – Slovník českých filozofů, Brno 1998.

SČL – Slovník české literatury 1970–1981, Praha 1985.

SČS – Slovník českých spisovatelů od roku 1945, ed. Pavel Janoušek, d. 1–2, Praha 1995–1998.

SČSVU – Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997, d. 1–21, Ostrava 1998–2010.

Sklenář – Karel Sklenář, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005.

Slavíček – Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800–2008), ed. Lubomír Slavíček, sv. 1–2, Praha 2016.

Slezsko – Biografický slovník Slezska a severní Moravy, d. 1–24, Supplementum 1–3, Opava–Ostrava 1993–2016.

SPFFBU – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno 1952–.

Šormová – Eva Šormová a kol., Česká činohra 19. a začátku 20. století. Osobnosti 1–2, Praha 2015.

Štoll – Martin Štoll a kol., Český film – režiséři a dokumentaristé, Praha 2009.

Thieme–Becker – Ulrich Thieme, Felix Becker (eds.), Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, d. 1–37, Leipzig 1907–1950.

Toman – Prokop Toman, Nový slovník československých výtvarných umělců, d. 1–2, Praha 1947.

Toman D – Prokop Toman, Prokop H. Toman, Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Praha 1955.

Tomeš – Josef Tomeš a kol., Český biografický slovník XX. století, d. 1–3, Praha 1999.

VČAZ – Věstník Československé akademie zemědělské, 1925–1953 (dále jako Věstník Československé akademie zemědělských věd, 1954–).

Věstník AV ČR – Věstník Akademie věd České republiky, Praha 1993–.

Věstník ČSAV – Věstník Československé akademie věd, Praha 1953–1992.

Věstník KČSN – Věstník Královské české společnosti nauk, Praha 1888–1952.

Voit – Petr Voit, Encyklopedie knihy – knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2007.

Vollmer – Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts, d. 1–6, ed. Hans Vollmer, Leipzig 1953–1962.

VVM – Vlastivědný věstník moravský, Brno 1946–.

Wininger – Salomon Wininger, Große Jüdische National-Biographie mit mehr als 8000 Lebensbeschreibungen namhafter jüdischer Männer und Frauen aller Zeiten und Länder, sv. 1–6, Czernowitz 1925–1936.

Wurzbach – Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebensskizzen derjenigen Personen, welche seit 1750 in den österreichischen Kronländern gelebt und gewirkt haben, d. 1–60, Wien 1856–1891; Register zu den Nachträgen, 1923.