BABÁNEK Josef 19.6.1863-14.3.1941

Z Personal
Josef BABÁNEK
Narození 19.6.1863
Místo narození Praha
Úmrtí 14.3.1941
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 2, Praha 2005, s. 158-159

BABÁNEK, Josef, * 19. 6. 1863 Praha, † 14. 3. 1941 Plzeň, poslanec, zemědělský odborník, pedagog, politik, odborný spisovatel

Pocházel z pražské mlynářské vlastenecké rodiny. Absolvoval čtyři třídy reálky v Karlíně (Praha, 1878) a tříletý Zemský vyšší hospodářsko-průmyslový ústav v Táboře (1878–81). Potom obdržel místo zemědělského úředníka na statku v Kamenici, Štiříně a ve Velkých Popovicích a vykonal jednoroční vojenskou službu (1885). V červenci 1886 složil učitelskou zkoušku pro rolnické školy. Od února 1886 působil na Zimní hospodářské škole v Chrudimi a 1887–93 jako odborný učitel na Zimní hospodářské škole v Novém Bydžově. Pak se stal ředitelem Zimní hospodářské školy v Rokycanech (1893–1919), kterou dobudoval i vybavil, také pořádal přednášky a kursy.

Od 1908 byl poslancem českého zemského sněmu, kde se zabýval zejména návrhy na úpravu organizace hospodářských škol pokračovacích. Dále působil v revolučním Národním shromáždění (1918–20). Jako poslanec se podílel na zákonech o odborném a lidovém hospodářském školství, o VŠZ v Brně i na zavedení jednotné správy zemědělského školství a osvěty pod ministerstvem zemědělství.

B. byl vynikající publicista a vyhledávaný řečník. Vypracoval řadu referátů a materiálů o otázkách zemědělské výuky a výchovy. Kladl důraz na praktické vyučování a přípravu k němu, na správnou internátní a tělesnou přípravu a na vybavení a využití školních knihoven a čítáren. Cestoval po Evropě a nakupoval plemenný materiál. Založil řadu družstevních podniků: v Novém Bydžově vodní družstvo pro úpravu Cidliny a Javorky, na Rokycansku mj. obilní skladiště, mlékárnu, lihovar, výrobnu melasových krmiv, družstva vodní, pro úpravu potoka, povznesení chovu dobytka a pastvinářské a kampeličky. Založil a redigoval časopis Rozhledy hospodářské, přispěl k založení zájmového Časopisu jednot profesorů a učitelů škol zemědělských v království Českém a Markrabství moravském a spoluredigoval Plzeňské hospodářské noviny. Od 1919 působil v Bratislavě jako státní inspektor a referent zemědělského školství na Slovensku a Podkarpatské Rusi, to pomáhal budovat a organizovat mj. pořádáním výstav, kursů a přednášek, vypracováváním návrhů, návodů a řádů pro nové orgány, instituce a učitele. 1934 odešel do výslužby a usadil se v Plzni.

B. byl členem českého odboru Zemědělské rady pro Čechy v Praze a jejího ústředního sboru, delegátem za rokycanský okres a členem jejího školského výboru. Dále působil ve státní zemědělské ústředně a ve výborech zabývajících pěstováním rostlin a zajištěním sklizně, chovem koní a rybářstvím. Byl také ve výboru pečujícím o demobilizované vojíny. Za Zemědělskou radu zasedal v kuratoriu Ústavu pro zemědělské účetnictví a v Hospodářsko-fyziologické stanici výzkumné. Kromě toho byl členem ČAZ (1924) a předsedou školské komise v jejím šestém literárním a osvětovém odboru, jednatelem a místopředsedou Jednoty učitelů a profesorů zemědělských škol v Čechách a na Moravě, členem pracovního výboru Svazu melioračního, spoluzakladatelem a místopředsedou Ústřední zemské jednoty pro zvelebení chovu koní a správcem plemenné knihy belgického koně v Čechách. V Rokycanech byl od 4. 6. 1910 členem městské rady, za světové války členem okresního poradního výboru pro zásobování obyvatelstva. Od 1918 pracoval ve výboru okresní sociální komise, od 28. 10. 1918 předsedal revolučnímu Okresnímu národnímu výboru, Župní hospodářské jednotě a byl také jednatelem Okresního hospodářského spolku. Za pedagogickou činnost obdržel stříbrnou medaili rytíře z Liburnau (1912).

D: E. Reich, J. B. – život a dílo, in: VČAZ, 17, 1941, s. 664; výběr – Naučení o hnojivech, 1890; Rybnikářství a chov ryb, 1894; Dr. J. B. Lambl – tvůrce a organisátor moderního zemědělského školství v Čechách, in: VČAZ, 2, 1926, s. 937n.; Zemedelské školstvo na Slovensku dľa stavu roku 1927, Bratislava 1928; Poľnohospodárske poradníctvo v poľnohospodárskych školách na Slovensku, 1930; Senátor Šimon Roháček šedesátníkem, in: VČAZ, 9, 1933, s. 577n.; Památce Karla Lambla, in: VČAZ, 10, 1934, s. 509n.

L: HSN 1, s. 159; M. Michálek, Inspektor J. B. sedmdesátníkem, in: VČAZ, 9, 1933, s. 471n.; KSN 1, s. 371; B. Vláčil, K úmrtí inspektora J. B., in: VČAZ, 17, 1941, s. 330; E. Reich, c. d., in: VČAZ, 17, 1941, s. 661n.; Skala 1, s. 19; SBS 1, s. 88.

Gustav Novotný