DOKLÁDAL Jan 26.12.1890-18.1.1977

Z Personal
Jan DOKLÁDAL
Narození 26.12.1890
Místo narození Víceměřice u Prostějova
Úmrtí 18.1.1977
Místo úmrtí Brno
Povolání

19- Ekonom nebo statistik

61- Pedagog

DOKLÁDAL, Jan, * 26. 12. 1890 Víceměřice u Prostějova, † 18. 1. 1977 Brno, zemědělský odborník, klimatolog, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel ze sedmi dětí domkáře Jana D. Od 1903 studoval na reálkách v Kroměříži a v Uherském Brodě, kde 1910 maturoval. 1914 absolvoval zemědělský odbor při ČVŠT v Praze a byl promován titulem ing. 1919 obhájil doktorát technických věd (Dr. techn., disertace Potažní práce v rolnických závodech 0–50 ha se zřetelem k výrobním obvodům v zemích českých). Narukoval, ale již 1915 byl propuštěn a vedl otcovo hospodářství. 1917–19 pracoval jako vedoucí Ústavu pro zemědělské účetnictví při moravské zemědělské radě v Brně. Od 1919 vedl odbočku Ústavu účetnicko-spravovědného pro Moravu a Slezsko. Podnikl studijní cesty do Rakouska (1920), Německa (1921), Anglie (1923), Dánska a do Německa (1925), Nizozemska, Belgie, Francie a do Švýcarska (1929). 1926 se oženil s Olgou, roz. Nesvadbíkovou, a spolu vychovali syna Milana D. (1928–2004), profesora Lékařské fakulty MU, a dceru Olgu.

Mimořádným profesorem zemědělské ekonomiky na VŠT v Brně byl jmenován 1929, přednášel zemědělství a lesnictví, 1934 se stal profesorem řádným. 1936/37 byl zvolen děkanem fakulty inženýrského stavitelství a zeměměřického inženýrství. 1929–36 suploval na VŠZ zemědělskou ekonomiku, agrární geografii, úvod do studia zemědělství a zemědělské účetnictví. 1933–34 zajížděl na studijní pobyty do USA a do Kanady, 1948 byl v Belgii, Francii, Švýcarsku a v Polsku. 1951–58, kdy byla zrušena Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše, byl pověřen přednáškami z meteorologie a klimatologie na Vysoké škole stavitelství v Brně, jež spojila dočasně Fakultu inženýrského stavitelství, Fakultu architektury a pozemního stavitelství i Fakultu lesnickou.

D. organizoval anketu mezi zemědělci a zpracoval ji v rozsáhlé knize Racionalisace zemědělské výroby v ČSR (1930), dále se zabýval vztahem zemědělství k lázním (1936). Věnoval se základním problémům uchování a zvýšení úrodnosti půdy, vlivu klimatických faktorů a opatření na zemědělskou výrobu a půdní erozi. Zemědělskou výrobu, její podmínky a výsledky zachytil statisticky. Po 1945 hodnotil rybníky a jiné vodní plochy z hlediska vlivu na klima a na zvýšení zemědělské produkce v okolí. Spolupracoval s ČAZ a s ministerstvem zemědělství a prováděl např. šetření o rozsahu suchých oblastí na jižní Moravě.

D: výběr: Předpoklady a směrnice hospodářské práce v horských okresích, 1924; Přirozené zemědělské krajiny a výrobní oblasti v republice Československé, 1925 (spoluautor); Zemědělství na výstavě ve Wembley, in: Zemědělský archiv 15, 1924, s. 534–548; Číselná kontrola rentability výroby zvířecí a její význam pro ekonomisaci provozu, in: tamtéž 16, 1925, s. 218–225; Číselná kontrola zemědělských podniků předpokladem jejich výnosnosti, in: Moravský hospodář 28, 1926, s. 47–48, 58–59, 76–77, 89–90, 98–99, 126–128; Některá ekonomická hlediska při kontrole chlévní, in: Zemědělský archiv 17, 1926, s. 22–34; Rolnické pokusnické kroužky v Hannoversku, in: tamtéž 18, 1927, s. 353–61; Výrobní podmínky, organisace a výsledky sčítání zemědělských závodů v Československu. Organisace a provádění šetření, kontrola materiálu a kontrola zpracování materiálu z Moravy a Slezska, 1930; Racionalisace zemědělské výroby v ČSR. Základy vědeckého řízení v zemědělské výrobě, 1930; Racionalisace zemědělské výroby v ČSR. Odpověď na kritiku Zemědělského archivu a zároveň příspěvek k metodám vědecké kritiky u nás, 1932; Studium vlivu techniky na zemědělství, in: VČAZ 9, 1933, s. 222–223; Jaké budou poměry v zemědělství Spojených států v roce 1935?, in: tamtéž 11, 1935, s. 64–66; Základy poradnictví pro venkovské ženy ve Spojených státech severoamerických, in: tamtéž, s. 320–325; Nynější poměry zemědělství v Kanadě, in: tamtéž, s. 330–331; Organisace ústavu zemědělské ekonomiky při ministerstvu zemědělství ve Spojených státech, in: tamtéž 12, 1936, s. 210n.; O vztazích československého zemědělství k našim lázním. Soubor přednášek a výsledků pracovní schůze ČAZ, konané dne 6. a 7. července 1935 ve Společenském domě v Lázních Luhačovicích. Časové otázky zemědělské č. 53, 1936 (red. ankety); Orientační šetření o rozsahu suchých oblastí na jižní Moravě, in: Hospodaření vodou v našich nejsušších oblastech, 1947 (zvl. ot.); Klimatologie (Meteorologie a klimatologie), 1951, dotisk 1. vyd. 1953 (skriptum Vysoké školy stavitelství v Brně); Zemědělství a lesnictví, 1952 (skriptum); Pedologie, 1953 (skriptum); Klimatické rybníky a zemědělství. Šetření o významu klimatických rybníků pro zemědělství a o poměru výroby zemědělské a rybničné v dnešním socialistickém hospodářství, 1954; Základy zemědělství pro posluchače specialisace hydromeliorační, 1955 (skriptum).

L: Společenský almanach Velkého Brna 1, 1933, s. 9.

P: Archiv VUT Brno, Osobní spisy D 2 (J. D.).

Petra Tomášková, Gustav Novotný