DUŠEK František de Paula Josef ?12.1.1769-20.5.1826

Z Personal
František de Paula Josef DUŠEK
Narození 12.1.1769 (křest)
Místo narození Chotěborky (č. o. Vilantice) u Dvora Králové nad Labem
Úmrtí 20.5.1826
Místo úmrtí Budín (Budapešť, Maďarsko)
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 449

DUŠEK, František de Paula Josef (též DUSCHEK), * 12. 1. 1769 (křest) Chotěborky (č. o. Vilantice) u Dvora Králové nad Labem, † 20. 5. 1826 Budín (Budapešť, Maďarsko), lesník, geometr, odborný spisovatel

Byl synovcem hudebního skladatele Františka Xavera D. (1731–1799). Bratr František Xaver D. (1797–1872) působil jako právník a ministr financí v uherské revoluční vládě 1848 až 1849.

D. byl lesnický samouk. Studoval německou odbornou literaturu a zkušenosti získával pod vedením praktiků. Působil na komorních velkostatcích Smiřice a Poděbrady. Od 1800 pracoval jako nadlesní na velkostatku Radim u Jičína, 1804–05 zjišťoval jako dvorský komisař stav lesů v Istrii, 1806–08 mapoval a zařizoval lesy komorního velkostatku Likava v Liptově na Slovensku, 1809 byl jmenován vrchním důlním a lesním inspektorem v Budíně a spravoval lesy tzv. slovenského distriktu uherských komorních statků, čili na středním a na západním Slovensku. 1818 byl povýšen na vrchního lesního inspektora pro celé Uhry s ohledem na jeho mimořádné zásluhy o lesní hospodářství.

D. se vypracoval ve znamenitého lesního hospodáře, který se zasloužil o reorganizaci a o zvýšení úrovně hospodaření v Uhrách a na Slovensku. Vytvořil předpoklady pro zavedení státního dozoru nad všemi lesy. Byl zdatným taxátorem (zařizovatelem) lesů, pod jeho vedením byla vypracována hospodářská úprava části lesů v Uhrách (mj. 1811 Likava, 1812 Arad a 1815 Užhorod). Na Slovensku všestranně podporoval činnost lesníka J. Dekreta-Matejovie, takže se zasloužil i o umělé zalesnění celého Pohroní. Podpořil reformu nižšího lesnického školství v Liptovském Hrádku.

D. napsal v mateřštině jednu z prvních českých příruček pro mladé lesníky První základy umění polesného pro začátečníky v hospodářství lesním (1800). Rakouský císař František I. učebnici ocenil (stejně jako pražská VHS) a nařídil, aby ji autor přeložil do němčiny. D. připravil k vydání rozšířené volné zpracování Anfangsgründe der Forstwissenschaft für Jünglinge, welche sich der Forstöconomie weihen (1808). Přihlédl v něm rovněž k poměrům lesnictví v Čechách. Obě průkopnické knihy z let 1800 a 1808 věnoval hraběti Josefu Malabaila Canalovi. Pražské VHS představil a záhy vydal tiskem ještě publikaci Schema zur Zeichnung der Forstkarten (Návod ke kreslení lesních map, Pešť 1813). Byl stoupencem českého národního obrození. 1818 se stal čestným členem VHS.

L: OSN 8, s. 231; ESL 1, s. 612; SBS 1, s. 532; MSB 1, s. 127; BLS 2, s. 396–397; http://db.knihopis.org/l.dll?cll~2150; F. D., in: Český lesnický týdenník Háj 38, 1909/10, s. 25–26; J. Nožička, Přehled vývoje našich lesů, 1957, s. 422 (rejstřík); J. Frič a kol. (ed.), Velké vzory našeho lesnictví, 1958, s. 38–42; M. Volf, Významní členové a spolupracovníci VHS v království Českém, 1967, s. 34–35; J. Nožička, K 200. výročí narození první české lesnické knihy F. de P. D., in: Lesnická práce 48, 1969, s. 34 až 36; týž, F. D. de P. (1769–1826) a Slovensko, in: Zborník prác Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea 6, 1971, s. 135–150; P. Zdycha, Návraty po rokoch, F. de P. D. priekopník lesníckeho pokroku (1769– 1826), in: Les 52, 1996, č. 5, s. 24.

P: SOA Zámrsk, fond Sbírka matrik Východočeského kraje, římskokatolický farní úřad Chotěborky, sign. 58-2, matrika narozených s indexem narozených 1766–1799, stará pag. 21 (nová fol. 12r).

Ľudmila Ďuranová, Gustav Novotný