ERBEN Bohdan 9.3.1861-29.5.1941

Z Personal
Bohdan ERBEN
Narození 9.3.1861
Místo narození Jičín
Úmrtí 29.5.1941
Místo úmrtí Tábor
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 8

ERBEN, Bohdan (též Theodor Václav), * 9. 3. 1861 Jičín, † 29. 5. 1941 Tábor, agronom, pedagog, redaktor, odborný spisovatel

Byl synem kupce. Absolvoval reálné gymnázium v Pardubicích. 1876–81 studoval chemii na chemickém odboru české techniky a přírodní vědy na pražské filozofické fakultě. Vzdělání si doplnil v Berlíně. 1882–86 pracoval jako asistent v mineralogickém oddělení NM v Praze a současně suploval na Českoslovanské obchodní akademii a na karlínské i české reálce v Praze. Míst na tomto typu škol byl nedostatek, proto přešel na Rolnickou školu v Mladé Boleslavi, kde 1886–92 učil tzv. přírodovědy. 1892 byl jmenován ředitelem Rolnicko-chmelařské školy v Rakovníku. 1899–1919 působil jako řádný profesor přírodních věd (mj. geologie, pedologie, zoologie, základů rostlinné výroby) na Královské české hospodářské akademii v Táboře, kde rovněž spravoval hospodářsko-botanickou výzkumnou stanici. Vystoupil proti přenesení tohoto ústavu do Brna a nabídku učit na pražské i brněnské VŠZ odmítl. 1919 odešel do výslužby a dožil v Táboře.

Kromě výuky organizoval a zpracovával srovnávací pokusy s odrůdami plodin (pšenice, žito, oves, okopaniny), zasloužil se o vypracování bonitačního systému pro ječmen a o návrh bonitních znaků pšenice. Dále řešil vliv hnojení a hustoty setby, ničení plevele, pečivost mouk či škrobnatost. Vydal více než osmdesát vědeckých a odborných prací např. z oboru mineralogie, pedologie, pěstování, ochrany a zušlechťování rostlin i pokusnictví. Publikoval ve Zprávách hospodářsko-botanické stanice výzkumné v Táboře, Zprávách výzkumné stanice pivovarské v Praze, Zprávách českého odboru Zemědělské rady, Zprávách KČSN, Vesmíru, Listech chemických, Časopisu pro průmysl chemický, (Lamblově) Archivu zemědělském, Kodymovi, Chmelařských a Pivovarských listech, v Zeitschrift für das landwirtschaftliche Versuchswesen in Oesterreich, Československém zemědělci, Zemědělských zprávách, Českých listech hospodářských (jež krátce i redigoval), Národním hospodáři, Venkově a Věstníku České akademie zemědělské. Psal rovněž hesla do Ottova slovníku naučného a do Hospodářského slovníku naučného. Přednášel v kurzech pro praktické hospodáře a připravoval exponáty pro zemědělské výstavy.

Stal se zakládajícím (1924) a čestným (1926) členem ČAZ, o jejíž vznik usiloval od 1911 (tehdy navrhl založení Zemědělské matice), a místopředsedou jejího prvního odboru. Dále byl členem ředitelství Ústřední hospodářské společnosti pro Království české, 1914 navrhl vytvoření pozdějšího Svazu výzkumných stanic (ústavů) zemědělských a 1923 byl zvolen dopisujícím členem Národohospodářského ústavu.

D: výběr: O českých nerostech, in: Vesmír 13, 1884, s. 110–111, 289–290; Rozbory některých českých minerálů, in: Listy chemické 9, 1885, s. 210– 213, 234–237; Mechanické rozbory typických půd okresu mladoboleslavského, in: Časopis pro průmysl chemický 3, 1893, s. 121–125; Klíč k určování minerálův, 1894; Statistika českého ječmenářství, 1903; Srovnávací pokusy s ječmenem …, 1903; Posuzování bonity ječmene. Ječmeny r. 1902, 1903 (s F. Chodounským); Zpráva o srovnávacích pokusech sortovních českého odboru Rady zemědělské pro Království české za rok 1909, 1910 (s kol.); Český bonitační systém pro posuzování hodnoty ječmene a nejdůležitější bonitační systémy cizí, 1912 (s V. Vilikovským); Zpráva o srovnávacích pokusech sortovních s obilovinami … za r. 1912. (1. Srovnávací pokusy s ječmeny 1910–1912. 2. Srovnávací pokusy s ovsy. 3. Srovnávací pokusy s ozimnými žity), 1915 (s kol.); Produktivnost a jakost plodin hospodářských dle srovnávacích sortovních pokusů, vykonaných v jednotlivých přirozených oblastech v Království českém v období 1893–1914, 1916 (s V. Vilikovským); Sortovní pokusy s obilninami roku 1920 a v období 1917–1919, 1922 (s kol.).

L: V. J. Procházka, Repertorium literatury geologické a mineralogické Království českého, markrabství Moravského a vévodství Slezského od roku 1528 až do 1896, 1, 1897, s. 290 (rejstřík); V. Vilikovský, Profesor B. E., in: VČA Z 7, 1931, s. 149–153 (se soupisem díla); HSN 1, s. 756; F. Chmelař, Životní dílo prof. B. E. o pěstování rostlin, in: VČA Z 7, 1931, s. 237–238; E. Reich, K osmdesátce prof. B. E., in: tamtéž 17, 1941, s. 254–255 (s neúplným soupisem literatury); F. Chmelař, Zásluhy profesora B. E. o naše zemědělství, zvláště produkci rostlinnou a zemědělské výzkumnictví, in: tamtéž s. 328–330; L. Smitka, Vývoj zemědělského školství v Rakovníku, in: Rakovnický historický sborník 3, 2002, s. 111–139; L. Beneš, Osobnosti Mladoboleslavska, 2009, s. 42.

P: SOA , Zámrsk, sbírka matrik Východočeského kraje, řkt. f. ú. Jičín, sign. 70-3347, matrika nar. pro Jičín 1857–71, kniha 144.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný