FALTUS Josef 8.9.1929-8.8.1999

Z Personal
Josef FALTUS
Narození 8.9.1929
Místo narození Zlínské Paseky
Úmrtí 8.8.1999
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Povolání 19- Ekonom nebo statistik

FALTUS, Josef (též Jozef ), * 8. 9. 1929 Zlínské Paseky, † 8. 8. 1999 Bratislava (Slovensko), ekonom, hospodářský historik, pedagog

Pocházel z rodiny obuvnického dělníka u firmy Baťa. Po vyučení nastoupil jako prodavač do obchodu se smíšeným zbožím, 1946 do obchodního domu n. p. Svit ve Zlíně. Vypracoval se na korespondenta nákupního oddělení, později účetního. 1947–51 vystudoval při zaměstnání obchodní akademii, poté 1956 absolvoval řádné studium politické ekonomie na VŠE v Bratislavě. Již 1954 se stal na škole asistentem oddělení hospodářských dějin. 1964 obhájil kandidátskou disertaci Povojnová hospodárska kríza 1921–1923 v Československu. 1965 se habilitoval prací K niektorým otázkam hospodářského vývinu Slovenska v rokoch 1918–1938 a byl jmenován docentem hospodářských dějin. Inicioval a 1963–68 redigoval osm svazků soupisů československé ekonomické a statistické literatury z let 1918–48. V sedmdesátých letech po vyloučení z KSČ (člen od 1947) ho škola přeřadila na nepedagogická pracoviště, zastavila mu kvalifikační postup a znemožnila oficiálně publikovat. Kolem 1980 se postih zmírnil, F. pravidelně přednášel a pracovně mohl vyjíždět i do zahraničí. 1990 byl rehabilitován, stal se členem vědecké rady Národohospodářské fakulty a vedoucím katedry národohospodářských teorií a hospodářských dějin na VŠE v Bratislavě. Profesorem hospodářských dějin byl jmenován 1991 (inaugurační přednáška Problém industrializácie v hospodárskych dejinách). Na Ekonomické univerzitě v Bratislavě (původně VŠE) přednášel až do konce života, v posledních letech na částečný pracovní úvazek. Při příležitosti padesátého výročí založení školy se podílel na sborníku Pamätnice VŠE. 1990 byl zvolen do výboru nové Společnosti pro hospodářské dějiny ČSFR v Praze, stal se členem Slovensko-česko-německé komise historiků a 1994 byl jmenován do Slovensko-německé komise historiků. Aktivně se účastnil mezinárodních vědeckých kongresů a konferencí (referoval o mezinárodním porovnání industrializačního procesu, nostrifikaci československých bank po 1918, z meziválečného období o československém státním rozpočtu, financování průmyslu bankami a nezaměstnanosti). V závěru života reprezentoval Slovensko v mezinárodním výzkumném týmu (koordinovaném z Cambridge) o středoevropském bankovnictví.

F. patřil k nejvýznamnějším slovenským i československým hospodářským historikům nejnovějšího období. Specializoval se na světové hospodářské dějiny od vzniku kapitalismu do konce 20. století, hospodářské dějiny Slovenska a Československa v 19. a 20. století, vývoj československého bankovnictví, zejména Legiobanky a Slovenské všeobecné úvěrní banky, a na historii peněz od starověku do vzniku Evropské unie. Výklad slovenské tematiky propojoval s celostátním a světovým vývojem. Od 1960 úzce spolupracoval s hospodářskými historiky na VŠE v Praze, byl členem autorského kolektivu jejich knih, skript a článků, vystupoval na konferencích. Publikoval na sto dvacet titulů v šesti zemích (z toho čtrnáct skript a spoluautorství několika vysokoškolských učebnic). Jeho texty byly posmrtně zařazeny i do českých monografií.

D: Nostrifikácia po I. svetovej vojne ako dôležitý nástroj upevnenia českého finančného kapitálu, in: Politická ekonomie 1, 1961, s. 28–37; Les industries des pays tchèques et de la Slovaquie, heritées de la monarchie Austro-Hongroise, in: Studia historica slovaca 2, Bratislava 1964, s. 190–211; Povojnová hospodárska kríza v Československu v rokoch 1921–1923 (Priemysel a peňažníctvo), Bratislava 1966; Prehľad hospodárskeho vývoja na Slovensku v rokoch 1918–1945 (období 1938–1945 autorem V. Průcha), Bratislava 1969; Náčrt všeobecných hospodárskych dejín, Bratislava 1977; Vývoj kapitalistickej industrializácie Slovenska a jej problémy, in: Historický časopis SAV 28, 1983, č. 4, s. 544–558; Štátne zásahy do československého národného hospodárstva v 30. rokoch, in: Hospodářské dějiny – Economic History 13, 1985, s. 133–163; Dejiny finančných kategórií a inštitúcií, Bratislava 1986; Zamestnanie obyvateľov Slovenska a priemyselné závody na Slovensku podľa uhorského sčítania k 31. 12. 1910, in: Slovenská archivistika 2, 1987, s. 62–85; Die sozialistische Industrialisierung der Slowakei als wichtiges Glied des gesamtgesellschaftlichen Ausgleiches zwischen den Landesteilen der ČSSR, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1, Berlin 1989, s. 43–59; Vznik a kapitálový vývoj Slovenskej všeobecnej úvernej banky v Bratislave, in: Historický časopis SAV 41, 1993, č. 3, s. 275–285; Dejiny peňazí, Bratislava 1994. Spoluautor: Přehled hospodářského vývoje Československa 1918–1945 (2., uprav. vyd.), 1963; Súpis štatistickej literatúry SÚS 1918– 1938, Bratislava 1968; Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 1955, 1969; Hospodářské dějiny Československa v 19. a 20. století, 1974; Historia gospodarcza Czechosłowacji XX. wieku, Warszawa 1979; Nástin hospodářských dějin v období kapitalismu a socialismu, 1982 (2., uprav. vyd. 1987); Dějiny hutnictví železa v Československu 2. Od průmyslové revoluce do konce 2. světové války, 1986, s. 235–239, 290–295; Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století, 1996; Banka československých legií v Praze, in: Dějiny bankovnictví v českých zemích, 1999, s. 332–336; Hospodářské a sociální dějiny Československa v letech 1918–1992. 1. díl. Období 1918– 1945, 2004; Hospodářské dějiny a ekonomické teorie (Vývoj – současnost – výhledy), 2007.

L: BLS 2, s. 491–492; nekrology in: Hospodářské dějiny – Economic History 22, 1999, s. 287–289; Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen – Prague Economic and Social History Papers, 1999, sv. 5, s. 243–244; Studia Historyczne (Warszawa) 2, 2000, s. 374.

P: Slovenský národný archív, Bratislava, fond Prof. Ing. J. F., CSc.; NA, Praha, fond Hospodářské a sociální dějiny – hospodářští historici a ekonomové, Prof. Ing. J. F., CSc., písemná pozůstalost.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Václav Průcha