FRANZ Leonhard C. 25.10.1895-9.7.1974

Z Personal
Leonhard C. FRANZ
Narození 25.10.1895
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 9.7.1974
Místo úmrtí Innsbruck (Rakousko)
Povolání 55- Jazykovědec
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 366

FRANZ, Leonhard C., * 25. 10. 1895 Vídeň (Rakousko), † 9. 7. 1974 Innsbruck (Rakousko), archeolog

Jeho rodina pocházela z Českokrumlovska. Po návratu z první světové války studoval od 1918 germanistiku a archeologii ve Vídni a 1920–21 v Göteborgu (Dr. phil. Vídeň 1921), od 1921 působil v Prehistorickém ústavu vídeňské univerzity, kde se 1926 habilitoval pro obor pravěk lidstva; stal se i tajemníkem Wiener prähistorische Gesellschaft a 1922–29 redigoval její časopis Wiener prähistorische Zeitschrift. Poté přešel do Prahy, 1929 byl jmenován mimořádným a 1936 řádným profesorem nově zřízené katedry prehistorie na pražské Německé univerzitě; působil také v německé akademii (Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik; od 1930 člen, od 1934 předseda komise pro pravěk), ale zejména v Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in der Tschechoslowakei (2. předseda 1931, 1. předseda 1936–38, redaktor časopisu Sudeta 1928–38, zakladatel a redaktor edice Bausteine zur Vorgeschichte der Tschechoslowakei 1938). Od 1935 byl dopisovatelem Státního archeologického ústavu v Praze. Koncem třicátých let vystupoval jako přesvědčený nacista a antisemita. Za druhé světové války působil v prehistorické komisi pro Sudetskou župu v Liberci (od 1940) a v protektorátní badatelské radě při Archeologickém ústavu v Praze, zřízené 1942. Jako profesor však už 1939 přešel do Lipska (suploval i v Jeně) a 1942 na nově zřízenou katedru archeologie do Innsbrucku, kde setrval až do důchodu (1966). V tamním tyrolském zemském muzeu Ferdinandeu souběžně vedl pravěké oddělení a byl zemským konzervátorem památkové péče.

Odborně se věnoval obecným otázkám pravěku a rané doby dějinné, zpracovával však i regionální přehledy nálezů (Horšovskotýnsko, 1934; Lužické hory, 1935). Publikoval paleolitické nálezy z jeskyně u Českého Krumlova (1936), prozkoumal a odmítl falzum tzv. druhé Věstonické venuše. Prováděl i vykopávky v terénu: u Stvolínek 1931–33 prozkoumal první známý půdorys neolitického domu v Čechách, ve spolupráci s C. Streitovou zkoumal mohylová pohřebiště (Podražnice, Horní Metelsko). Hlavně se však věnoval jihočeské oblasti sousedící s Rakouskem. Jeho projekt výzkumu tzv. nákolních osad na rakouských alpských jezerech (1938) přerušila válka. Zabýval se rovněž dějinami archeologie, popularizací oboru a vzděláváním dospělých (od 1952 prezident tyrolské Lidové univerzity).

D: Ist die zweite „Venus von Wisternitz“ eine Fälschung?, in: Sudeta 6, 1930, s. 89–95; Selbstgewachsene Altertümer, in: Wiener prähistorische Zeitschrift 18, 1931, s. 10–21; Fluorescence used for archaeological purposes, in: Antiquity 5, 1931, s. 493; Ein bandkeramisches Dorf in Nordböhmen, in: Germania 15, 1931, s. 252–255; Germanenfunde aus Dobřichov, in: Wiener prähistorische Zeitschrift 19, 1932, s. 121–126; Der Germanenfriedhof von Tschelakowitz, in: Sudetendeutsches Jahrbuch 1933, s. 36–44; Germanische Funde in Nordböhmen, in: Sudeta 9, 1933, s. 73–78; Aus der Vorzeit des polit. Bezirkes Bischofteinitz, 1934; Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte Böhmens, 1935; Die vorgeschichtliche Besiedlung um das Lausitzer Gebirge, in: Zittauer Geschichtsblätter 12, 1935, s. 25–30; Die älteste Kultur der Tschechoslowakei, 1936; Kelten und Germanen in Böhmen, 1937; Aus den Anfängen der Vorgeschichtsforschung in der Tschechoslowakei, in: Sudeta 13, 1937, s. 77–102; Jäger, Bauern, Händler, 1939; Eine keltische Niederlassung in Südböhmen, 1942; Wirtschaftsformen der Vorzeit, 1943; Goethe und die Urzeit, 1949; († A. R. Neumann) Lexikon ur- und frühgeschichtlicher Fundstätten Österreichs, 1965; Die Kultur der Urzeit Europas, 1969.

L: Festschrift L. C. F. zum 70. Geburtstag, Innsbruck 1965; R. Pittioni, L. C. F., in: Archaeologia Austriaca 57, 1975, s. 104–114; BL 1, s. 380; DUK 4, s. 192; Sklenář, s. 174 (se soupisem díla); http://www.uni-leipzig.de/unigeschichte/professorenkatalog/leipzig/Franz_607.pdf (stav k 11. 11. 2014); http://www.uibk.ac.at/urgeschichte/institut1/geschichte.html (stav k 15. 1. 2015).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář