HAUER Václav 17.2.1860-7.12.1942

Z Personal
Václav HAUER
Narození 17.2.1860
Místo narození Křimice (Plzeň)
Úmrtí 7.12.1942
Místo úmrtí Opava
Povolání 63- Spisovatel
61- Pedagog
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 298-299

HAUER, Václav, * 17. 2. 1860 Křimice (Plzeň), † 7. 12. 1942 Opava, pedagog, vlastivědný pracovník

Narodil se v rodině kovářského mistra Jiřího H. (1823–1906) a jeho druhé manželky Josefy (1826–1872), roz. Říhové. Maturoval 1881 na vyšším reálném gymnáziu v Plzni, vystudoval češtinu a klasickou filologii na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze; 1887 získal způsobilost pro výuku latiny a řečtiny na nižším a češtiny na vyšším gymnáziu. Po krátkém působení na gymnáziu v Uherském Hradišti byl 1888 přeložen na gymnázium v Opavě. Zde setrval do 1926, kdy odešel na vlastní žádost do důchodu. 1921–34 byl pověřen správou Slezského zemského archivu, později Zemského archivu v Opavě, kterou neopustil ani po mnichovském záboru 1938. Byl pohřben na opavském Městském hřbitově; v centru města se nachází H. ulice.

H. byl přední osobností českého národního hnutí na Opavsku. Stal se aktivním členem mnoha českých spolků; působil v Sokole, ve Spolku pro zakládání knihoven a v Matici opavské, jejímž předsedou byl 1904–12 a 1918–19. Připravil řadu přednášek s vlastivědným, literárním, hospodářským a jiným zaměřením, podílel se na organizaci kulturních akcí a zakládání českých škol. Od 1895 redigoval Věstník Matice opavské, pro nějž dokázal získat okruh erudovaných přispěvatelů (např. Josef Zukal, Jan Kapras). 1906 se ujal kurátorské funkce v Opavském Týdenníku a snažil se zachovat jeho vydávání.

H. přispěl k rozvoji vědecké práce ve Slezsku. Publikoval studie věnované opavskému nářečí (např. Příspěvky k dialektu na Opavsku, 1902; Hrstka frází a slov z dialektu na Opavsku, 1906). V souladu se záměrem Matice opavské se zasloužil o rozšíření národopisné sbírky a upřel pozornost k vývoji lidových staveb (Selský statek ve Slezsku, 1894; Názvosloví lidových staveb slezských, 1900). Přední místo v jeho díle zaujaly historické práce, kterými chtěl posílit české národní vědomí ve Slezsku. Studoval hospodářský vývoj Opavska v 17. století (Výnos panství klimkovského r. 1618, 1912; Hospodářská ruina selského stavu v knížectví Opavském za třicetileté války, 1924); zabýval se osudy významných osobností českého národního hnutí na Opavsku (např. Jan Zacpal, první český novinář slezský a národní buditel, 1924; Josef Zukal, 1930) a utvářením nejdůležitějších českých institucí ve Slezsku – Matice opavské a českého matičního gymnázia v Opavě, na jejichž rozvoji se významně podílel (Matice Opavská od svého založení do 2. března 1902. K 25. jubileu, 1902; Dvacet pět let českého gymnasia v Opavě, 1908). K posílení českého etnika měla sloužit také Dějepisná čítanka pro lid slezský (1906, s J. Pospíšilem). H. publikoval ve Věstníku Matice opavské, Českém lidu, Opavském Týdenníku, Programech českého gymnasia v Opavě aj.

1890 v Sušici uzavřel sňatek s Růženou, roz. Seidlovou (1867–1942). V manželství se narodili synové Václav Alex H. (* 1891) a Bohumír H. (1898–1926). První byl inženýrem u Báňské a hutní společnosti a bojoval v československých legiích v Rusku, druhý syn pracoval v uničovské pobočce Pozemkového ústavu v Olomouci.

L: KSN 5, s. 49; OSN 10, s. 957; Slezsko 3, s. 48–49 (se soupisem díla); V. Ficek, V. H., in: Slezský sborník 43, 1945, č. 1, s. 60–71 (se soupisem díla); Ficek 2, s. 45–46 (se soupisem díla); L. Dokoupil – M. Myška – J. Svoboda a kol., Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy 1, 2005, s. 285–286; L. Dokoupil, Hořký konec „Opavského Týdenníku“, in: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity – Historie, sv. 16, 2009, s. 57–68; K. Rodan, Neslavně slavné narozeniny páně H., in: Slezský sborník 113, 2015, č. 2, s. 389–393; http://www.opava-city.cz/cs/hauer-vaclav (stav k 13. 4. 2018).

P: SOA, Plzeň, Sbírka matrik západních Čech, matrika nar. řkt. f. ú. Vejprnice 16 (místo Křimice), 1852–1887, f. 56; ZA, Opava, Pozůstalost V. H. (1867–1942); Matice opavská v Opavě.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Lumír Dokoupil